ขั้นตอนการทำงานและรหัสจำลอง(Pseudocodes)

    ขั้นตอนการทำงาน   

เริ่มต้นทำงานขั้นตอนแรกด้วยการเขียนโปรแกรมลงบนเอดิเตอร์ที่เรียกว่า Source code แล้วทำการบันทึกไฟล์ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้ทำการคอมไพล์โปรแกรมเพื่อแปลง Source Code ให้เป็น Object Code แล้วโปรแกรมจะทำการ Link เชื่อต่อกับชุดคำสั่งเสริมที่อยู่ใน Library file
ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดจะได้ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น EXE สามารถรันโปรแกรมใช้งานได้

รหัสจำ ลอง (Pseudo code)
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาการเขียนจะเป็นคำ อธิบายที่มีโครงสร้างที่ชัด
เจน ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
จะมีการใช้ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ ในการแสดงขั้นตอนการแก้
ปัญหา แต่จะมีการใช้คำ เฉพาะ(reserve words) ที่มีอยู่ในภาษาโปรแกรมมาช่วยในการ
เขียน โครงของรหัสจำ ลองจึงมีส่วนที่คล้ายกับการเขียนโปรแกรมมาก ดังนั้นรหัส
จำ ลองจึงเป็นเครื่องมืออีกแบบที่นิยมใช้กันมากในการออกแบบโปรแกรม

ข้อตกลงในการเขียนรหัสจำ ลอง

1. ในการอธิบายการทำ งานใช้คำ สั่งซึ่งเป็นคำ กริยาในภาษาอังกฤษ เช่น MOVE
INITIALIZE READ WRITE SUBTRACT ADD DISPLAY COMPUTE
เป็นต้น

2. คำ สั่งหลาย ๆ คำ สั่งรวมเรียกว่า มอดูล หรือ กระบวนการ กำ หนดชื่อให้มอดูล
นั้น แล้วใช้ do นำ หน้า

3. การทำ งานใด ๆ จะเขียนคำ สั่งเป็นบรรทัด ๆ ไป เรียงเป็นลำ ดับ
Statement-1
Statement-2
.
.
.
.
Statement-n

4. การทำ งานตามเงื่อนไข เป็นการทำ งานที่ เมื่อทดสอบเงื่อนไขแล้ว จะเลือก
ทำ ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เช่น
IF Condition
     THEN
          Statement-1
     ELSE
          Statement-2
     ENDIF

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง IF เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำ คำ สั่งที่ 1 แต่
หากเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำ คำ สั่งที่ 2

5. การวนรอบ เป็นการวนรอบซํ้าตามจำ นวนที่ต้องการ ซึ่งการวนรอบมีหลาย
ลักษณะดังนี้

– REPEAT FOR วนรอบซํ้า เท่าจำ นวนรอบที่ระบุ คือรู้จำ นวนรอบที่
แน่นอน
     REPEAT FOR n TIMES
          Statement-1
          Statement-2
     ENDFOR

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง FOR เป็นการวนรอบซํ้าเป็นจำ นวน n ครั้ง เพื่อทำ คำ สั่งที่ 1 คำ สั่งที่ 2

     – REPEAT UNTIL วนรอบซํ้า จนกระทั่ง เงื่อนไขที่กำ หนดเป็นจริง จึง
     เสร็จสิ้น
          REPEAT
               Statement-1
               Statement-2
          UNTIL condition

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง REPART UNTIL เป็นการวนรอบซํ้าในขณะที่เงื่อนไขเป็นเท็จ เพื่อทำ
คำ สั่งที่ 1 คำ สั่งที่ 2 แต่หากเงื่อนไขเป็นจริง ก็จบการวนซํ้า

     – REPEAT WHILE วนรอบซํ้าในขณะที่เงื่อนเป็นจริง

     REPEAT WHILE condition
          Statement-1
          Statement-2
     END REPEAT

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง REPART WHILE เป็นการวนรอบซํ้าในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริงเพื่อทำ
คำ สั่งที่ 1 คำ สั่งที่ 2 แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จก็จบการวนซํ้า
ตัวอย่างการเขียน รหัสจำ ลอง
1) ให้นับจำ นวนนักศึกษาที่อายุ มากกว่า หรือเท่ากับ 18 ปี และจำ นวนนัก
ศึกษาที่อายุ
น้อยกว่า 18 ปี

IF student’s age >= 18
         THEN AdultCounter = AdultCounter + 1
         ELSE JuniorCounter = JuniorCounter + 1
ENDIF

2) ให้นับจำ นวนพนักงานหญิง และพนักงานชาย โดยนับจากข้อมูลรหัสเพศ และ ตรวจ

สอบด้วยว่าข้อมูลรหัสเพศที่ไม่ถูกต้องมีกี่คน

  IF employee’s sex is female
     THEN FemaleCounter = FemaleCounter + 1
  ELSE IF employee’s sex is male
     THEN MaleCounter = MaleCounter + 1
ELSE ErrorCounter = ErrorCounter + 1
ENDIF
ENDIF

3) ให้นับจำ นวนชั่วโมงการทำ งานที่เกิน 40 ชั่วโมง
IF hour worked > 40
THEN OverTimeCounter = OverTimeCounter + 1
ENDIF
4) จงเขียนรหัสจำ ลองหาพื้นที่ของวงกลม
กำ หนดให้ สูตรพื้นที่วงกลม = 3.1415 x รัศมี x รัศมี
     Area of cycle
     Read radius
     Compute Area = 3.1415 * radius * radius
     Display Area
     End

5) ทำ การวนรอบเพื่อพิมพ์รายชื่อลูกค้าจำ นวน 5 คน
Print Heading
Initialize Counter to 1
Repeat
Read CustName
Print CustName
Increment Counter by 1
Until Counter equals 5
End

6) ทำ การวนรอบเพื่อพิมพ์ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจนหมดแฟ้มข้อมูล
Print Heading
Read CustRecord
Repeat While not EndOfFile
Print CustName , CustAddress
Read CustRecord
EndRepeat

guidzaii:
yiuo

https://sites.google.com/site/lpetcharik/khan-txn-kar-thangan-khxng-porkaerm-phasa-si

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s