ตัวแปลภาษาและข้อผิดพลาด

ตัวแปล (variable) ในภาษา C++
ตัวแปล เป็นตำแหน่งในหน่วยความจำที่เราสามารถอ้างอิงถึงได้ด้วยชื่อเฉพาะ ( Identifier ) เราสามารถเก็บค่าข้อมูล ( Data value ) ไว้ในหน่วยความจำนี้ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลนี้ได้อีกด้วย

ในการสร้างตัวแปลหรือกำหนดตัวแปลหนึ่ง     ๆ จะต้องประกอบไปด้วย
1.    ชื่อตัวแปร ( Variable Name )
2.    ชนิดของตัวแปล ( Data Type )

ตัวแปลอย่างง่ายในภาษา C++
1.    ตัวแปลจำนวนเต็ม ( Integer Type ) รวมถึง จำนวนเต็มบวก ( Numbers ) จำนวนเต็มลบ ( Negative Number ) และจำนวนเต็มศูนย์ ( Zeros ) ชนิดของตัวแปลประเภทของจำนวนเต็มไดแก่  int , short , long   ตัวอย่างได้แก่ 345 -4523 0
2.    จำนวนจริง ( Floating Type ) ได้แก่จำนวนจุดทศนิยม ( Decimal Point ) ชนิดของตัวแปลประเภทจำนวนจริงได้แก่ float, double ตัวอย่างเช่น 443.5 -62.4 0.454
3.    ตัวอักขระ ( Character Type ) เป็นตัวอักษรโดด ๆ ตัวเดียว ชนิดของตัวแปลประเภทของตัวแปลคือ char ตัวอย่างเช่น ‘a’   ‘b’  ’’  ’M’  ’?’

ข้อมูลของตัวแปลแต่ละชนิด
Char 8 บิต ASCII character (-128 ถึง 127) เก็บข้อมูลชนิดอักขระ Unsignedchar 8 บิต 0-255 เก็บข้อมูลอักขระแบบไม่คิดเครื่องหมาย
Int 16 บิต -32768 ถึง 32767 เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม
long 32 บิต -2147483648 ถึง 2147483649 เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว
Float 32 บิต 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 หรือ ทศนิยม 6 เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
Double 64 บิต 1.7E-308 ถึง 1.7E+308 หรือ ทศนิยม 12 เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
Unsigned int 16 บิต 0 ถึง 65535 เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ไม่คิดเครื่องหมาย
Unsigned long 32 บิต0 ถึง 4294967296 เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว ไม่คิดเครื่องหมาย

    คำสั่งการกำหนดตัวแปล ( Declaration statement )
รูปแบบ
Data Type var ;  หรือ Data type var1,var2,var3;
ตัวอย่าง
int a ; 
double b,c;
char ch;Comments

_displayNameOrEmail_ – _time_ – Remove

_text_

 

 

 ข้อผิดพลาด

  1) ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (syntax  error)  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ผิด   ตัวอย่างเช่น    คำสั่ง  printf( )  ในภาษา C   ต้องเขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็ก   แต่เขียนเป็น  PRINTF( )  เป็นต้น     โดยส่วนมากความผิดพลาดทางไวยากรณ์    จะถูกตรวจสอบพบเมื่อมีการแปลโปรแกรม (compile)  ให้เป็นภาษาเครื่อง  ซึ่งเราสามารถแก้ไขโดยการเขียนคำสั่งให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ

    2) ความผิดพลาดทางตรรกะ (logical  error)  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการลำดับการทำงานผิดหรือป้อนสูตรคำนวณผิด ตัวอย่างเช่น ต้องการหาค่า  X = X + Y แต่ป้อนสูตรเป็น X = X * Y  อย่างนี้  เป็นต้น  วิธีการตรวจหาความผิดพลาดแบบนี้    คือ    ตรวจสอบการคำนวณผลลัพธ์ของโปรแกรมว่าตรงกับผลลัพธ์ที่คำนวณด้วยมือหรือเครื่องคิดเลขหรือไม่    ถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าเกิดความผิดพลาดทางตรรกะขึ้น    วิธีการแก้ไขก็คือ  การแก้ไขสูตรให้ถูกต้อง หรือแก้ไขลำดับการทำงานให้ถูกต้อง

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทำการทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s