ขั้นตอนการทำงานและรหัสจำลอง(pseudocodes)

 
เปHนเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาการเขียนจะเป็นคำ อธิบายที่มีโครงสร้างที่ชัด
เจน ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
จะมีการใช้ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ ในการแสดงขั้นตอนการแก้
ปัญหา แต่จะมีการใช้คำ เฉพาะ(reserve words) ที่มีอยู่ในภาษาโปรแกรมมาช่วยในการ
เขียน โครงของรหัสจำ ลองจึงมีส่วนที่คล้ายกับการเขียนโปรแกรมมาก ดังนั้นรหัส
จำ ลองจึงเป็นเครื่องมืออีกแบบที่นิยมใช้กันมากในการออกแบบโปรแกรม

ข้อตกลงในการเขียนรหัสจำ ลอง

1. ในการอธิบายการทำ งานใช้คำ สั่งซึ่งเป็นคำ กริยาในภาษาอังกฤษ เช่น MOVE
INITIALIZE READ WRITE SUBTRACT ADD DISPLAY COMPUTE
เป็นต้น

2. คำ สั่งหลาย ๆ คำ สั่งรวมเรียกว่า มอดูล หรือ กระบวนการ กำ หนดชื่อให้มอดูล
นั้น แล้วใช้ do นำ หน้า

3. การทำ งานใด ๆ จะเขียนคำ สั่งเป็นบรรทัด ๆ ไป เรียงเป็นลำ ดับ
Statement-1
Statement-2
.
.
.
.
Statement-n

4. การทำ งานตามเงื่อนไข เป็นการทำ งานที่ เมื่อทดสอบเงื่อนไขแล้ว จะเลือก
ทำ ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เช่น
IF Condition
     THEN
          Statement-1
     ELSE
          Statement-2
     ENDIF

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง IF เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำ คำ สั่งที่ 1 แต่
หากเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำ คำ สั่งที่ 2

5. การวนรอบ เป็นการวนรอบซํ้าตามจำ นวนที่ต้องการ ซึ่งการวนรอบมีหลาย
ลักษณะดังนี้

– REPEAT FOR วนรอบซํ้า เท่าจำ นวนรอบที่ระบุ คือรู้จำ นวนรอบที่
แน่นอน
     REPEAT FOR n TIMES
          Statement-1
          Statement-2
     ENDFOR

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง FOR เป็นการวนรอบซํ้าเป็นจำ นวน n ครั้ง เพื่อทำ คำ สั่งที่ 1 คำ สั่งที่ 2

     – REPEAT UNTIL วนรอบซํ้า จนกระทั่ง เงื่อนไขที่กำ หนดเป็นจริง จึง
     เสร็จสิ้น
          REPEAT
               Statement-1
               Statement-2
          UNTIL condition

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง REPART UNTIL เป็นการวนรอบซํ้าในขณะที่เงื่อนไขเป็นเท็จ เพื่อทำ
คำ สั่งที่ 1 คำ สั่งที่ 2 แต่หากเงื่อนไขเป็นจริง ก็จบการวนซํ้า

     – REPEAT WHILE วนรอบซํ้าในขณะที่เงื่อนเป็นจริง

     REPEAT WHILE condition
          Statement-1
          Statement-2
     END REPEAT

อธิบายคำ สั่งได้ดังนี้
คำ สั่ง REPART WHILE เป็นการวนรอบซํ้าในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริงเพื่อทำ
คำ สั่งที่ 1 คำ สั่งที่ 2 แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จก็จบการวนซํ้า
ตัวอย่างการเขียน รหัสจำ ลอง
1) ให้นับจำ นวนนักศึกษาที่อายุ มากกว่า หรือเท่ากับ 18 ปี และจำ นวนนัก
ศึกษาที่อายุ
น้อยกว่า 18 ปี

IF student’s age >= 18
         THEN AdultCounter = AdultCounter + 1
         ELSE JuniorCounter = JuniorCounter + 1
ENDIF

2) ให้นับจำ นวนพนักงานหญิง และพนักงานชาย โดยนับจากข้อมูลรหัสเพศ และ ตรวจ

สอบด้วยว่าข้อมูลรหัสเพศที่ไม่ถูกต้องมีกี่คน

  IF employee’s sex is female
     THEN FemaleCounter = FemaleCounter + 1
  ELSE IF employee’s sex is male
     THEN MaleCounter = MaleCounter + 1
ELSE ErrorCounter = ErrorCounter + 1
ENDIF
ENDIF

3) ให้นับจำ นวนชั่วโมงการทำ งานที่เกิน 40 ชั่วโมง
IF hour worked > 40
THEN OverTimeCounter = OverTimeCounter + 1
ENDIF
4) จงเขียนรหัสจำ ลองหาพื้นที่ของวงกลม
กำ หนดให้ สูตรพื้นที่วงกลม = 3.1415 x รัศมี x รัศมี
     Area of cycle
     Read radius
     Compute Area = 3.1415 * radius * radius
     Display Area
     End

5) ทำ การวนรอบเพื่อพิมพ์รายชื่อลูกค้าจำ นวน 5 คน
Print Heading
Initialize Counter to 1
Repeat
Read CustName
Print CustName
Increment Counter by 1
Until Counter equals 5
End

6) ทำ การวนรอบเพื่อพิมพ์ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจนหมดแฟ้มข้อมูล
Print Heading
Read CustRecord
Repeat While not EndOfFile
Print CustName , CustAddress
Read CustRecord
EndRepeat

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s